• تماس با روابط عمومی گروه
    تلفن: 02148831040
  • صدای مشتری
    تلفن: 02148830
  • نمابر
    تلفن: 02144543004
مراکز تماس ما
فروش و پخش - بخش دارویی
فروش و پخش - بخش غذایی
بازرگانی و خرید
دارویی، آرایشی و بهداشتی
صادرات
انتقاد از محصولات
کمبود محصول
پیشنهاد محصول جدید
نارضایتی از ویزیتور و شعب
منابع انسانی شرکت پارس مینو
منابع انسانی شرکت صنعتی مینو
منابع انسانی شرکت قاسم ایران
منابع انسانی شرکت صنایع غذایی مینو شرق
منابع انسانی شرکت صنایع غذایی مینوفارس
منابع انسانی شرکت شوکوپارس
منابع انسانی شرکت پرسوئیس
تخلف احتمالی
تماس با مدیرعامل