مدیران مینو
نام و نام خانوادگی: علیرضا عباسیانفر
سمت: مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
تلفن: +982148831401
نام و نام خانوادگی: ابوالفضل ساغری چی
سمت: مدیرعامل شرکت پارس مینو
تلفن:  +982148831516
نام و نام خانوادگی: محمدتقی قلندرلکی
سمت: مدیرعامل شرکت صنعتی مینو(خرمدره)
تلفن:  +982148831251
نام و نام خانوادگی: علی محمد وحیدکریمی
سمت: مدیرعامل شرکت قاسم ایران
تلفن:  +982148831220
نام و نام خانوادگی: عارف سجاده چی
سمت: مدیرعامل شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو
تلفن:  +982148831400
نام و نام خانوادگی: محمد پارسی
سمت: مدیرعامل شرکت شوکوپارس
تلفن:  
نام و نام خانوادگی: محمدرضا حضرت زاد
سمت: مدیرعامل شرکت پارس گستر مینو
تلفن:  +982148831380
نام و نام خانوادگی: اکبر لطفیان
سمت: مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مینو شرق
تلفن:  +982148831516
نام و نام خانوادگی: مجید عبدالهیان
سمت: مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان
تلفن:  
نام و نام خانوادگی: منصور صداقت زاده
سمت: مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مینو فارس
تلفن:  
نام و نام خانوادگی: مهناز شریف عسکری
سمت: مدیرعامل شرکت صادراتی پرسوئیس
تلفن:   +982148831381
نام و نام خانوادگی: پرویز امانی
سمت: مدیرعامل شرکت معین آزادگان
تلفن: