مدیران مینو
نام و نام خانوادگی: علیرضا عباسیانفر
سمت: مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
تلفن: 02148831401
نام و نام خانوادگی: وحید هوشنگ نژاد
سمت: مدیرعامل شرکت پارس مینو
تلفن:  02148831516
نام و نام خانوادگی: محمدتقی قلندرلکی
سمت: مدیرعامل شرکت صنعتی مینو(خرمدره)
تلفن:  02148831251
نام و نام خانوادگی: علی محمد وحیدکریمی
سمت: مدیرعامل شرکت قاسم ایران
تلفن:  02148831220
نام و نام خانوادگی: کامبیز امجدی نیک
سمت: مدیرعامل شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو
تلفن:  02148831400
نام و نام خانوادگی: علی مشایخ
سمت: مدیرعامل شرکت شوکوپارس
تلفن:   02435538380
نام و نام خانوادگی: مهران مهرعطا
سمت: مدیرعامل شرکت پارس گستر مینو
تلفن:  02148831380
نام و نام خانوادگی: اکبر لطفیان
سمت: مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مینو شرق
تلفن:  02148831516
نام و نام خانوادگی: محمد گلاب کش
سمت: مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان
تلفن:   02122890008
نام و نام خانوادگی: منصور صداقت زاده
سمت: مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مینو فارس
تلفن:   07137742462
نام و نام خانوادگی: محمدرضا حضرت زاد
سمت: مدیرعامل شرکت صادراتی پرسوئیس
تلفن:   02148831381
نام و نام خانوادگی: علی ابراهیمی
سمت: مدیرعامل شرکت معین آزادگان
تلفن:    02144543210