مجموعه ورزشی مینو
گروه صنعتی مینو به منظور گسترش فعالیت های ورزشی بر آن شد تا مجموعه ورزشی احداث نماید. این شرکت سعی نموده تا درکنار تولید محصولات خود، فعالیت های ورزشی را گسترش دهد، کارکنان این مجموعه در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می نمایند.