video bg 6
سند چشم انداز شرکت:
طبق سند چشم انداز، این شرکت می خواهد به عنوان یکی از شرکتهای هلدینگ سرمایه گذاری برتر از لحاظ ارزش بازار مطرح باشد و با جذب و مدیریت سرمایه در صنایع و خدمات سودآوری مزیت رقابتی می باشند با اولویت خدمات توزیع، خدمات مالی، صنایع کانی غیر فلزی، ساختمانی و دارویی، بازرگانی و غذایی بالاترین ارزش را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.