video bg 6
بیانیه ماموریت شرکت

1-    با بکارگیری شیوه های ارزش آفرینی موجب افزایش بهره وری و بازدهی دارایی شرکتهای گروه باشیم.
2-    با سرمایه گذاری در توسعه و تکمیل زنجیره های صنعت توزیع و مدیریت برند مزیت رقابتی خود را در بخش بازرگانی و تولید تقویت کنیم.
3-    در بازار سرمایه کشور با انجام سرمایه گذاری های سودآور بلند مدت با اولویت اعمال نفوذ غیرکنترلی و مدیریت ریسک پرتفوی رشد پایدار بازده سرمایه صاحبان سهام را به ارمغان آوریم.
4-    با جذب و مدیریت مطلوب سرمایه ها بهبود کارآفرینی و خلق ارزش را برای جامعه فراهم آوریم.
5-    با ارتقای سطح انگیزه ها ضمن توسعه و تحول سرمایه های انسانی خود، سازمانی یاد گیرنده و منعطف داشته باشیم تا با بکارگیری تمام استعداد و توان، بهترین ارزش آفرینی و نوآوری ها را ارائه دهیم.