video bg 6
آیکون بار محصولات مینو
اعضای هیئت مدیره:
آقای ایرج اولیایی، به سمت  رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
آقای میکائیل احمدزاده، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
آقای مهران خلج، به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
آقای عزیزاله هادی پور نوکنده، به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
خانم سمیه چاووشی، به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف)