video bg 6
اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت بازرگانی پارس گستر عبارتند از:

1)  اصغر تفضلی هرندی، به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به سمت رئیس هیئت مدیره
2)  ناصر خالقی، به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
3)  محمدرضا کائینی، به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس، به سمت عضو هیئت مدیره
4)  جواد نبوتی،به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان، به سمت عضو هیئت مدیره
5)  سعید عباسپور،به نمایندگی از شرکت قاسم ایران به سمت عضو هیئت مدیره
5)  محمدرضا حضرت زاد، مدیرعامل