video bg 6
آیکون بار محصولات مینو
بعنوان مدیر عامل و عضوی از خانواده شرکت پارس مینو، معتقدم با توجه به رشد فزاینده تغییرات در سطوح فناوری و اقتصاد و در آستانه ورود به بازارهای جهانی، تبیین استراتژی دانش محور، مهمترین عامل برای عبور از طوفانهای مسیر توسعه است، لذا:
توجه به کیفیت محصولات و بهبود مستمر آنها از طریق ایجاد و استمرار سیستم تضمین کیفیت و ارتقاء سطح استانداردهای کارخانه ای از اهداف اصلی ماست.
ما بر این باوریم که در برابر تمامی مشتریانی که از محصولات و خدمات ما استفاده میکنند، کاملا مسئولیم.
به خواسته های صریح و تلویحی مشتریان توجه داریم و در جهت مرتفع نمودن آنها گام بر خواهیم داشت.
تقویت و ارتقاء منابع انسانی، برقراری سیستم شایسته سالاری، تقویت روحیه، مشارکت عمومی از طریق سهیم نمودن پرسنل در قبال زحماتشان، ایجاد رقابت سازنده و توجه به استعداد و رشد آنها، در راس امور قرار دارد.
توجه به بازارهای جهانی و کوشش در جهت تولید محصولات متمایز و قابل رقابت از هر حیث، از اهداف استراتژیک ماست.
بکارگیری فناوری های روز دنیا در زمینه سیستمهای طراحی، مدیریت اطلاعات و اتوماسیون را از موثرترین راهها برای حصول اهداف خود میدانیم.
تعالی و درخشش بلامنازع نام مینو بر تارک صنایع غذایی کشور و تبدیل آن به یک برند بین المللی هدف نهایی ماست.