دستاورد سال 91

لوح سپاس بسیج

برند برتر

قدردانی مدیران و پرسنل از مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مینو شرق

واحد صنعتی نمونه ۱۳۹۱

گرامیداشت روز آزمایشگاه

کارآفرین برتر بخش صنعت

همایش روزی برای خرمدره