دستاورد سالهای 80 الی 90

روز جهانی غدا

آزمایشگاه نمونه استان تهران

لوح سپاس دانشگاه علوم پزشکی ایران

لوح تقدیر وزارت صنعت و معدن

گواهینامه نظام ایمنی

گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه

عضویت در سندیکای صنایع دارویی

پروانه واحد تحقیق و توسعه

پروانه کاربرد علامت استاندارد

پروانه تائید صلاحیت آزمایشگاه

پروانه بهره برداری وزارت صنایع و معادن

گواهی تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار

پروانه تائید صلاحیت آزمایشگاه

پروانه تاسیس شرکت

گواهی تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

تائیدیه تولید تحت لیسانس

تائیدیه تولید تحت لیسانس

واحد صنعتی نمونه و برتر استان

لوح سپاس اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی

واحد نمونه صنعتی استان

لوح تقدیر محصول چاپی

گوهینامه اهتمام به کیفیت

پروانه بهره برداری شوکوپارس در خرمدره

پروانه بهره برداری کارخانه

گواهینامه نظام مدیریت کیفیت

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی